AIR

Phân Loại Hàng Hóa Trong Vận Tải Hàng Không

VẬN CHUYỂN ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐI ĐÀI LOAN

Phân Loại Hàng Hóa Trong Vận Tải Hàng Không Vận tải hàng hóa bằng hàng không chiếm vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế, tuy khối lượng vận tải hàng không không bằng vận tải đường biển nhưng giá trị của nó lại tương đương. Vậy những loại hàng hóa nào phù hợp […]

Vận đơn hàng không – Airwaybill là gì?

Vận đơn hàng không – Airwaybill là gì? AWB (Air Waybill) là chứng từ được phát hành dành riêng cho những hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua đường hàng không. 1. Vận đơn hàng không là gì? Về mặt bản chất vận đơn hàng không (AWB) là chứng từ mà bên vận chuyển sẽ […]