fob

Điều kiện FOB Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng FOB Incoterms 2020. FOB nằm trong nhóm F của Incoterm 2020. Vậy điều khoản này phân bổ trách nhiệm; quyền hạn gì cho người gửi/ nhận? Giới thiệu Điều kiện FOB trong Incoterms 2020 đươc viết tắt Free on Board – Giao trên tàu. Với FOB Incoterms 2020, người bán hoàn thành […]

Tìm Hiểu Điều Kiện FOB Incoterms 2020

Tìm Hiểu Điều Kiện FOB Incoterms 2020 1. Điều khoản FOB là gì? FOB (Free On Board) là một trong những điều kiện giao hàng trong Incoterm, quy định trách nhiệm của người bán bắt đầu từ khi hàng vận chuyển từ kho được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng. Trách nhiệm chuyển sang […]